Прагови стойности за класифициране на водните количества
* Праг за ниски води — 50ти квантил от всички ежедневни водни количества за период 1991 г.–2006 г.
* Праг за екстремно ниски води — 10ти квантил от всички ниски води за период 1991 г.–2006 г.
* Праг за високи води — 75ти квантил от всички ежедневни водни количества за период 1991 г.–2006 г.
* Праг за малко наводнение — годишно максимално водно количество с повтаряемост веднъж на 2 години
* Праг за голямо наводнение — годишно максимално водно количество с повтаряемост веднъж на 10 години
* Спадане — промяната във водните количества между две измервания настоящо и предходно ( Qi-Qi-1) е по-малка от нула.
* Покачване — промяната във водните количества между две измервания настоящо и предходно ( Qi-Qi-1) е по-голяма от нула.
* Значително покачване — промяната във водните количества между две измервания настоящо и предходно е по-голяма или равна на 25%.
При анализа на хидроложките данни и определянето на праговите стойности за съответните категории е използвана програма (IHA) Indicators of hydrologic alteration разработка на The Nature Conservancy.